Regulamin Klubu Sportowego

 1. Organizatorem zajęć jest
  Skate and Dance Anna Piskunova
  adres: Os. Piastowskie 108/35, 61-165 Poznań
  NIP: 7822835740
  numer tel:. 506 205 751
  mail: skate.and.dance.ap@gmail.com
 2. Każdy uczestnik, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun prawny, zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć przed przystąpieniem do korzystania z usług Skate and Dance Anna Piskunova.
 3. W zajęciach mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane nauką jazdy na łyżwach, nieposiadające przeciwskazań zdrowotnych, niezależnie od wieku.
 4. Na udział w zajęciach osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun ma obowiązek wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w zajęciach.
 5. Koszt zajęć indywidualnych wynosi 100 zł brutto. Koszt zajęć w grupie wynosi 60 zł brutto. Opłata każdorazowo powinna być uiszczana za zajęcia grupowe na konto bankowe o numerze 02 1090 1854 0000 0001 4775 1858, za zajęcia indywidualne na konto bankowe o numerze 72 1050 1520 1000 0097 0517 6809. W tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika zajęć, datę zajęć oraz ich godzinę.
 6. Osoby, które uiściły opłatę w ten sam dzień, w który odbywają się zajęcia, a kwota nie wpłynęła jeszcze na konto proszone są o przedstawienie dowodu wpłaty.
 7. Czas trwania zajęć indywidualnych to 45 minut.
 8. Czas trwania zajęć grupowych to 60 minut.
 9. Cena nie zawiera biletu wstępu na tafle lodowiska w przypadku zajęć indywidualnych.
 10. Cena zawiera bilet wstępu na tafle lodowiska w przypadku zajęć grupowych.
 11. Uczestnik każdorazowo zobowiązany jest do zakupu ważnego biletu wstępu na tercje w kasie lodowiska w przypadku zajęć indywidualnych.
 12. W przypadku planowanej nieobecności na zajęciach indywidualnych uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia instruktora co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem.
 13. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odwołanie zajęć w czasie krótszym niż na 24 godziny przed zajęciami indywidualnymi.
 14. Przez pojęcie szczególnie uzasadnionego przypadku rozumie się stan zdrowia uniemożliwiający wzięcie udziału w zajęciach, m.in. doznanie nagłej kontuzji.
 15. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach indywidualnych uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztu zajęć.  
 16. Do czasu uregulowania zaległej należności uczestnik nie będzie uwzględniany w grafiku.
 17. Instruktor prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za uczestnika od momentu wejścia na taflę lodowiska do momentu opuszczenia tafli, które jednoznaczne jest z zakończeniem treningu.
 18. Instruktor nie odpowiada za uszkodzenia ciała związane z naruszeniem regulaminu oraz ze względu na specyfikę zajęć instruktor nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, nie spowodowane zaniedbaniem instruktora. Nauka jazdy prowadzona jest na wyłączne ryzyko uczestnika.
 19. Uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń instruktora. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien to natychmiastowo zgłosić.
 20. Każdy uczestnik powinien być zaopatrzony w ochraniacze na kolana, nadgarstki, łokcie oraz głowę.
 21. W przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia wyżej wymienionego sprzętu podopiecznemu lub wyrażenia pisemnej zgody na uczestnictwo w zajęciach bez odpowiedniego zabezpieczenia.
 22. W przypadku zaniechania obowiązku określonego w punkcie 18 rodzic lub opiekun prawny uczestnika ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe urazy.
 23. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na udostępnienie jego wizerunku w postaci zdjęć i filmików na stronie internetowej Skate and dance Anna Piskunova, w oficjalnym instagramie i na oficjalnym profilu na facebooku. W przypadku nie wyrażenia zgody na udostępnienie, obowiązkiem jest dostarczenie pisemnej rezygnacji z udostępniania wizerunku.
 24. Korzystanie z usług szkółki oznacza akceptacje postanowień niniejszego regulaminu.